Què és l'atenció precoç?

L'atenció precoç és un conjunt d'intervencions adreçades a la població infantil, menor de 6 anys, a la seva família i al seu entorn, amb la finalitat de:

. Identificar el més aviat posible les dificultats transitòries o permanents que puguin afectar al desenvolupament dels infants, en aquest període de vida.
. Detectar els factors de risc.
. Fer viable el tractament precoç, segons les necessitats detectades.